VRU KM

Knowledge Managament
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
0-2529-0674-7

ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180

รายงานแนวปฎิบัติที่ดี

2564
      การจัดการความรู้เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2022-07-26 11:12:21
      ขั้นตอนการยื่นขอรับสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม  2022-07-25 17:42:15
      การจัดการเรียนการสอนและการบริการที่เป็นเลิศ  2022-07-19 15:51:51
      กระบวนการสร้างแนวทางการบริการชุมชนแบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  2022-04-29 15:14:15
      นักพัฒนา  2022-04-21 11:40:29
      การจัดบริการวิชาการแบบจัดหารายได้  2021-07-06 16:48:16
      ขั้นตอนการบริหารการประชุม  2021-07-06 10:16:58
      การใช้งานระบบ e-Graduate VRU  2021-07-05 15:20:17
      การสร้างผู้ประกอบการ Start Up  2021-07-05 13:39:00
      ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา : จิตใจดี มีความสุข  2021-07-05 13:03:41
      การพัฒนานวัตกรรม Productive Learning ที่นักศึกษามีส่วนร่วมนำเสนอผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  2021-07-05 00:25:38
      การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ แบบ S M A R T   2021-07-02 20:41:39
2563
      ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของนักศึกษา  2021-07-05 15:19:01
      การศึกษาแก้ไขปัญหา และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager)  2021-07-05 13:13:18
      การผลิตผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อการประกวดและเผยแพร่  2021-07-05 13:11:58
      แนวทางการเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2021-07-05 08:41:30
2562
      แนวปฏิบัติในการทำวิจัยร่วมกับงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “OTOP” ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  2021-07-05 13:01:48
      แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเข้าแข่งขันประกวดจัดสวน  2021-07-05 12:55:08