VRU KM

Knowledge Managament
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
0-2529-0674-7

ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180

บทความ

บทความ

...
องค์การแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)

การสร้างนวัตกรรม คือกระบวนการที่นำเอาแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนมาบูรณาการ เพื่อประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ

...
การแก้ปัญหาด้วย Divergent Thinking และ Convergent Thinking

การจัดการความรู้ในการทำงานนั้น กระบวนการคิดแก้ปัญหานับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการคิดทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่พบปัญหาที่แท้จริง หรือการวิเคราะห์ปัญหายังหารากปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ จึงไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ อีกประการหนึ่งคือ ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ทำให้ยังพบปัญหา หรือกระบวนการนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งประการหลังพบว่าปัจจัยสำคัญมาจากกระบวนการคิด หากมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง ถูกรูปแบบ จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เ

...
จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ

“การจัดการความรู้” (Knowledge Management) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KM คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้บุคลากรนำข้อมูลสารสนเทศและความรู้/สินทรัพย์ความรู้ของหน่วยงาน/องค์กรไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ต่อยอด ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

...
สร้างการเรียนรู้ สู่Life Long Learning

สร้างการเรียนรู้ สู่Life Long Learning 

...
สร้างการเรียนรู้ สู่Life Long Learning

 

...
นวัตกรรมเพื่อชุมชนการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนจากสมุนไพรไทย

นวัตกรรมเพื่อชุมชนการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนจากสมุนไพรไทย

...
แนวทางการจัดหาผู้สอนคณะสาธารณสุขศาสตร์

แนวทางการจัดหาผู้สอน กรณีที่มีหมู่เรียนมากกว่า 1 หมู่ และจำนวนอาจารย์ในคณะไม่เพียงพอ

...
KM แนวปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร