VRU KM

Knowledge Managament
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
0-2529-0674-7

ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรม

ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งการพัฒนาแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงต้น ศตวรรษที่ 20 จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรมโดย มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยความหมายของ นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือการนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ ใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

นวัตกรรม

ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งการพัฒนาแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงต้น ศตวรรษที่ 20 จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรมโดย มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยความหมายของ นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือการนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ ใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ