VRU KM

Knowledge Managament
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
0-2529-0674-7

ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

activity1

ชื่อโครงการ :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาองค์กรชั้นนำในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ”

รายละเอียด :เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน องค์กรชั้นนำในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดย อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

รายละเอียด :เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ ให้กับคณะกรรมการจัดการความรู้

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ training for the trainer สู่การเป็น KM Facilator มืออาชีพให้กับคณะกรรมการจัดการความรู้

รายละเอียด :วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ได้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ training for the trainer สู่การเป็น KM Facilator มืออาชีพให้กับคณะกรรมการจัดการความรู้

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :VALAYA Outstanding Awards รางวัลเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

รายละเอียด : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ได้รับมอบรางวัล KM AWARDS ให้กับระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :12 เรื่อง 12 เดือน เรื่องเล่าเร้าพลัง

รายละเอียด :

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :Design thinking

รายละเอียด :

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :ศึกษาดูงานด้านนวัจตกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

รายละเอียด :4 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :ศึกษาดูงาน ธกส. ด้านการนำแนวปฎิบัติที่ดีร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรชุมชน

รายละเอียด :

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Story telling

รายละเอียด :

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) โดยได้รับเกียรรติจาก ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) โดยได้รับเกียรรติจาก ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ

activity1

ชื่อโครงการ :โครงการ KM DAY 2022

รายละเอียด :โครงการ KM DAY 2022

หน่วยงาน/ผู้เขียนบทความ :อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ