VRU KM

Knowledge Managament
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
0-2529-0674-7

ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180

นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้

(Knowledge Management: KM)

     การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อนำการจัดการ ความรู้ (Knowledge Management : KM) มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ขององค์กร และพัฒนาตนเองให้เป็น ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง
...

นโบายการจัดการความรู้

1

นโบายการจัดการความรู้

1. ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหัวข้อความรู้สำคัญ และวางแผนติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในหน่วยงานตามกระบวนการการจัดการความรู้ของทางสถาบัน

2

นโบายการจัดการความรู้

2. ให้ทุกหน่วยงานกำหนดให้มีชุมชนนักปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานและจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

3

นโบายการจัดการความรู้

3. จัดให้มีกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้และจัดการความรู้นั้นให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งานและเผยแพร่ในระบบคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย ( VRU KM Web Portal)

4

นโบายการจัดการความรู้

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกหน่วยงานนำผลงานหรือความรู้จากคลังความรู้ของสถาบันมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

5

นโบายการจัดการความรู้

5. ให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่างๆให้กับผู้มีผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้